CITY CENTER
EPHORIA+BETLEM
سرویس HB / BB

6 شب اقامت دوتخت 25,800,000 ریال

اطلاعات بیشتر
10 MIN -CITY CENTER
ORBI+COLOMBI
سرویس صبحانه

6 شب اقامت دوتخت 19,500,000 ریال

اطلاعات بیشتر
CITY CENTER
EUPHORIA+PREFERENCE
سرویس HB / BB

6 شب اقامت دوتخت 36,300,000 ریال

اطلاعات بیشتر
CITY CENTER
ORBI+BETLEM
سرویس صبحانه

6 شب اقامت دوتخت 17,250,000 ریال

اطلاعات بیشتر
min to city center15-city center
PRIME+LIKE
سرویس صبحانه

6 شب اقامت دوتخت 7,800,000 ریال

اطلاعات بیشتر
10 MIN -CITY CENTER
EUFHORIA + BILTMORE
سرویس HB / BB

6 شب اقامت دوتخت 52,050,000 ریال

اطلاعات بیشتر
10 MIN -CITY CENTER
SEA STAR+LIKE
سرویس صبحانه

6 شب اقامت دوتخت 7,950,000 ریال

اطلاعات بیشتر
CITY CENTER
ORBI+GNG
سرویس صبحانه

6 شب اقامت دوتخت 15,000,000 ریال

اطلاعات بیشتر
CITY CENTER
ORBI+REDLINE
سرویس صبحانه

6 شب اقامت دوتخت 18,300,000 ریال

اطلاعات بیشتر
CITY CENTER
SANAPIRO+BETLEM
سرویس صبحانه

6 شب اقامت دوتخت 17,700,000 ریال

اطلاعات بیشتر
CITY CENTER
BEST WESTERN + RED LINE
سرویس صبحانه

6 شب اقامت دوتخت 18,750,000 ریال

اطلاعات بیشتر
10 MIN -CITY CENTER
LEGACY + PRIMAVERA
سرویس صبحانه

6 شب اقامت دوتخت 16,800,000 ریال

اطلاعات بیشتر
CITY CENTER
EUPHORIA+HOLIDAY INN
سرویس HB / BB

6 شب اقامت دوتخت 37,500,000 ریال

اطلاعات بیشتر
CITY CENTER
SHERATON+BILTMORE
سرویس صبحانه

6 شب اقامت دوتخت 60,600,000 ریال

اطلاعات بیشتر
CITY CENTER
LEGEND+DOLABAURI
سرویس HB / BB

6 شب اقامت دوتخت 24,150,000 ریال

اطلاعات بیشتر
CITY CENTER
EUPHORIA+RAMADA
سرویس HB / BB

6 شب اقامت دوتخت 33,750,000 ریال

اطلاعات بیشتر
CITY CENTER
EUPHORIA+AMERI
سرویس HB / BB

6 شب اقامت دوتخت 32,250,000 ریال

اطلاعات بیشتر
CITY CENTER
EUPHORIA+CROWN PALACE
سرویس HB / BB

6 شب اقامت دوتخت 31,800,000 ریال

اطلاعات بیشتر
CITY CENTER
SKY TOWER+BETLEM
سرویس HB / BB

6 شب اقامت دوتخت 25,800,000 ریال

اطلاعات بیشتر
CITY CENTER
LEGACY+BARATISHVILI 12
سرویس صبحانه

6 شب اقامت دوتخت 11,100,000 ریال

اطلاعات بیشتر
10 MIN -CITY CENTER
BEST WESTERN PREMIER+PREFERENCE
سرویس صبحانه

6 شب اقامت دوتخت 32,550,000 ریال

اطلاعات بیشتر
CITY CENTER
LEGEND+PRIMAVERA
سرویس صبحانه

6 شب اقامت دوتخت 24,450,000 ریال

اطلاعات بیشتر
CITY CENTER
EUPHORIA+COLOMBI
سرویس HB / BB

6 شب اقامت دوتخت 27,300,000 ریال

اطلاعات بیشتر
CITY CENTER
SANAPIRO+GREMI
سرویس صبحانه

6 شب اقامت دوتخت 18,150,000 ریال

اطلاعات بیشتر
درباره تور

BUS/TBS-6

این تور از 15 , دی , 1398 تا 16 , فروردین , 1399 معتبر می باشد.

قابلیت فروش: 6 شب

برای دانلود فایل اطلاعات مربوط به تور اینجا را کلیک کنید

خدمات تور
مدارک مورد نیاز تور